РУМА via СРБИЈА

За мислеће људе

ПРОГРАМ РАЗВОЈА И РЕСТРУКТУРИРАЊА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НА НИВОУ ОПШТИНЕ РУМА 26. децембра 2011.

Filed under: 04. Економија — РУМА via СРБИЈА @ 6:22

I.   ОСНОВИ  МАКРОЕКОНОМСКЕ  ПОЛИТИКЕ

 

 • Јавно задуживање државе може бити максимално до 45% БДП-а (бруто националног производа).
 • Средства – кредити по основу јавног дуга могу и морају бити усмерени у економски развој, производне индустријске капацитете, углавном извозно оријентисане, а не никако за јавну потрошњу.
 • Смањење пореза и доприноса на зараде на укупно 50%, и то: 46% би били доприноси а 4% би били доприноси за повећање и шири обухват социјално угрожених грађана, за повећање социјалних давања, лечење социјално угрожених категорија грађана и, делимично, за изградњу социјалних станова.
 • Да се не би угрозила буџетска равнотежа због смањења пореза и доприноса на зараде и помоћи привредним субјектима, малим и средњим предузећима и послодавцима, неминовно је повећање ПДВ-а (порез на додату вредност) за 1-2%, односно, са садашњих 18% на 19% до максималних 20%.
 • Да би се сачувала постојећа радна места и бар делимично решили проблеми неликвидности, НБС (Народна банка Србије) треба да учини напоре код комерцијалних банака да се већ постојећи кредити репрограмирају за бар две године, да се нови кредити за ликвидност одобравају са грејс-периодом до две године и да се банкарске марже смање до 3%.
 • Да Влада и локалне самоуправе створе све повољне услове, бесплатне дотације, смањење администрације и издавање грађевинских дозвола за максималних 6 (шест) месеци и предузме све активне мере за привлачење нових грин-филд  и других инвестиција, са високим технологијама и, извесно, профитабилним.
 • Влада мора да постави себи циљ у оквиру економске стратегије, да се у наредне 4 (четири) године  у нове производно-индустријске капацитете, без инфраструктуре, инвестира минимално 10 милијарди евра и, уз очување садашњих радних места, запосли нових 120.000 радника.. Све друго води државу и грађане у још већи суноврат.
 • Влада и локалне самоуправе морају сачинити програм и реализацију јавних радова на инфраструктурним објектима, уређењу индустријских и грађевинских зона, а не на чишћењу лишћа и сечи шибља.
 • Обавезно смањење броја запослених у државним и локалним самоуправама, смањење броја агенција, регулаторних тела и пара-државних организација чиме би се значајно смањила јавна потрошња.
 • Обезбедити услове за раст БДП-а у 2012. години, минимално за 1,5% а 2015. године бар 5%.
 • У области пензијско-инвалидског осигурања извршити суштинску реформу и извршити докапитализацију Фонда ПИО, повраћајем ревалоризованих средстава из фонда Фонда ПИО улагана у предходним деценијама у велике инвестиционе пројекте у Републици, који нису били у функцији Фонда ПИО. Задржати све досадашња стечена права пензионера по законима који су били у примени приликом одласка у пензију. Усклађивање пензија вршити два пута годишње по моделу 50% у односу на просечни раст просечних зарада у Републици и 50% по основу повећања трошкова живота.
 • Извршити реформу здравства и школства према потребама грађана и привреде.
 • Због уочених великих мањкавости и слабости – редефинисати мрежу судова и обезбедити њихову независну и ефикасну функцију.
 • За неспровођење унутрашњих циљева и задатака утврдити колективну и личну одговорност.

II.        ОСНОВНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ    САМОУПРАВЕ  У  НАРЕДНОМ   ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ  ПЕРИОДУ

 

 

            1.)

            Пољопривреда:

Пошто је румска општина једна од најзаосталијих у привредно-економском развоју на подручју Срема потребно је предузети максималне активности у привредном развоју.

         Ослонац привредног развоја румске општине првенствено је пољопривреда,     јачање и развој села. У том циљу потребно је предузети низ мера и афирмисати развој пољопривредне производње кроз удруживање пољопривредних произвођача  по сродности производње (ратарство, повртарство, воћарство, сточарство…) и преко Владиних мера и посебних мера локалне самоуправе обезбедити посебне стимулативне мере за унапређење пољопривредне производње, нове културе, веће приносе, више фазе индустријске прераде и сл.

То захтева формирање Фонда за пољопривреду и обезбеђење дела аграрног буџета у буџету Општине чиме би се обезбедили услови за:

 • развој нових сорти усева, индустријског биља, поврћа и воћа, уз изградњу прерађивачких капацитета прилагођених поднебљу и захтевима домаћег  а, посебно, иностраног тржишта;
 • субвенционисано кредитирање пољопривредне производње, сточарства и прераде – виших фаза обраде;
 • унапређење сточарства кроз побољшање раса (бесплатно осемењавање) и заштита сточног фонда;
 • осигурање пољопривредних усева из аграрног буџета за сва пољопривредна домаћинства која обрађују до 10 хектара земље;
 • разрешити „закоровљен“ статус фабрике „Румен“, ако је приватизована а запуштена – раскинути приватизацију; даљи поступак је да га локална самоуправа организује као јавно предузеће са основним улагањем за производњу сирћетне киселине, прераду воћа и поврћа и производњу сокова  поврћа а касније и од воћа;

У овој, као и у свим областима, треба да доминира струка, знање и искуство а никако партијска припадност.

             2.)

 Индустрија:

Други правац развоја је путем грин-филд инвестиција, изградње производно-индустријских капацитета, профитабилних, првенствено намењених извозу. То су, пре свега, прехрамбени капацитети, кондиторска индустрија, фармација и  метална и проширење капацитета за производњу пнеуматика, у чему Рума има своју традицију и стручне кадрове.

            3.)

            Радно-интензивне гране:

  За радно-интензивне гране као што су кожарство, обућарство и конфекција, интензивно тражити браун-филд инвеститоре, где се запошљава већи број радника, са мањим зарадама и малим профитима. Максималан број запослених у овим областима може бити 20-25% од укупног броја запослених у румској општини, уколико румска општина жели интензивнији економски развој.

            4.)

             Јавна предузећа и установе:

 • кроз све активности и законску регулативу  предузети мере за очување јавних предузећа и установа где је Општина оснивач тако да она буде већински власник. То претпоставља и захтева реорганизацију и трансформацију у акционарска друштва, како би потенцијални купац само путем докапитализације могао да буде мањински власник, максимално до 49%. То је обавеза,  јер су та јавна предузећа и установе у својини грађана зато што су грађена  из самодоприноса или личним учешћем грађана и привреде. То условљава и другачију структурну организацију и управљање овим предузећима и установама.
 • извршити рационализацију и бољу организацију јавних предузећа и општинске управе као јавног сервиса у служби грађана. Сада су улоге замењене.
 • ангажовати приватизационог саветника и истовремено обучити сопствене младе и стручне кадрове који би:

–         преиспитали процес приватизација и стечајева у општини,

–         вршили заштиту радника и малих акционара у процесу приватизације,

–         помогли малим акционарима у остваривању својих права у већ обављеним и предстојећим приватизацијама,

–         били покретачи иницијативе за активирање запуштених производних погона и пословних простора и нових програма из средстава Фондова за развој,  Министарства за економију и банака,

–         друге активности по закону, а посебно организација и благовремено обавештавање свих грађана који по закону имају право на акције државних јавних предузећа (НИС; ЕПС…)

–         избор Омбудсмана – заштитника права грађана. Грађани су у својим правима, заштити и обавезама потпуно једнаки без обзира на верску, националну, расну, полну…припадност и свака дискриминација, по било ком основу, била би законски санкционисана.

            5.)

Здравство и просвета:

Реорганизација здравствене заштите према неопходним потребама грађана:

 • набавка неопходних уређаја, инструмената, апарата, лекова и др.
 • стимулативно задржавање доктора медицине, специјалиста и другог медицинског особља због повећања квалитета лечења и здравствених услуга.
 • обезбеђење специјалистичких прегледа и контрола од стране хирурга, ортопеда и уролога при Дому здравља како би се смањиле све врсте трошкова, избегло малтретитрање пацијената и обезбедила адекватна здравствена заштита.
 • олакшице за плаћање лечења и лекова за тешке болеснике и материјално угрожене.
 • реконструкција школских и предшколских установа по приоритетима и доградња потребних објеката – санитарним чворовима у свим школама у којима их нема.
 • изградња спортских терена за  мали фудбал, кошарку, одбојку… првенствено у свим сеоским срединама.
 • стварање услова за модернизацију наставе у школама и ширење мреже нових образовних профила у складу са потребама и захтевима привреде.
 • стипендирање ученика и студената из сиромашнијих породица а посебно свих студената, по одговарајућим критеријумима, који се на пријемним испитима за факултете квалификују за буџетско финансирање.
 • бесплатан превоз за ученике са територије Општине а који похађају школе у Руми и другим општинама ако тих школа нема у Руми.

 

 

 

   

 

    6.)

    Кадрови и запошљавање:

 

 •  за пријем кадрова за сва радна места критеријум треба да буде  искључиво знање, стручност и способност а не политичка или страначка припадност;
 • запошљавање на одговорне функције у Скупштини општине, јавним предузећима и установама,  треба да се обавља путем јавног конкурса уз услове из предходног става.

             7.)

             Социјална питања:

 • сиромаштво и беда су на вратима многих грађана наше општине. Локална самоуправа мора и материјално и и на сваки други начин помоћи грађанима да преживе. Крајње је време да власт и посланици схвате да су пензионери своје пензије зарадили и да се сада растачу средства и све материјалне вредности које су они својим радом створили.
 • бесплатно лечење или плаћање лекова који нису на позитивној листи лекова, пензионерима, инвалидним лицима, болесницима са тешким оболењима, социјално угроженим грађанима и грађанима чија су просечна примања, по свим основама, испод 30% од просека плата по члану домаћинства.
 • организовање помоћи старим, болесним, самим и изнемоглим лицима.
 • бесплатан аутобуски превоз на подручју општине за пензионере од 65 година, инвалидна и лица са посебним потребама.

Услови за ове активности су: формирање Економско-социјално- здравственог савета на нивоу општине у циљу покретања активности за заштиту социјално угрожених грађана, а посебно деце, деце без родитељског старања, деце и одраслих са посебним потребама, старих лица, пензионера, бораца НОП-а, инвалидних и незапослених лица.

              8.)

              Комунална питања:

 • ревитализација, одржавање и изградња комуналне инфраструктуре у граду и селима (путеви, улице, паркинзи, вода, ел.енергија, јавна расвета, телекомуникације, гасификација, канализација и сл.)
 • преиспитивање урбанистичких решења, посебно за радне и индустријске зоне, због комуналног опремања и бесплатног нуђења потенцијалним инвеститорима и приватним предузетницима због бржег економског развоја и запошљавања радно способних, младих и стручних незапослених лица. И, тамо где то не нарушава основну урбанистичку концепцију града и села, даљи развој и заштиту животне средине – убрзану легализацију производно-пословних и стамбених објеката. Посебан акценат треба ставити на преузимање војних локација у Руми – гарнизона у Железничкој улици и касарне на Аеродрому.
 • ревитализација примарне водоводне мреже и фабрике воде уз повећање капацитета изворишта и спровођење плана снабдевања свих села квалитетном и довољном количином воде, као и максимално смањење губитака воде.
 • ревитализација и  довођење у пуну функцију а у интересу заштите животне средине система за пречишћавање отпадних вода
 • обезбедити услове за предају и продају воде на мерном месту иришкој општини, која би даље сама преузела бригу о одржавању мреже и наплати воде.
 • уређење фасада општинских објеката, објеката културе у граду и на селима, објеката под заштитом државе, објекарта од општег интереса  и других градских архитектонско-историјских уметничких садржаја.
 • са скупштинама станара у зградама анализирати решења и потенцијалне инвеститоре за санацију равних кровова доградњом станова у поткровљима, ревитализација инсталација, фасада, тротоара и дворишних паркинга који су сада у хаотичном стању, посебно у самом центру града.
 • изградња нових и уређење постојећих паркова.
 • боља организација саобраћаја и јавног превоза на релацији град – село – међуградски саобраћај. Хитно решавање хаоса и уских грла у превозу.
 • одржавање хигијене и чистоће града, села, гробаља, јавних површина; организованије и квалитетније одношење и депоновање смећа, посебно викендом и празницима.

               9.)

               Култура:

 • Улагање и одржавање објеката културе, посебно у селима.
 • Обнова и подстицање културно-уметничког аматеризма на селу.
 • Даље унапређивање рада културно-уметничких друштава и њихове афирмације.
 • Унапређење манифестација од републичког и покрајинског значаја.
 • Писцима, песницима, сликарима и другим уметницима преко њихових асоцијација омогућити и финансијски их подржати да постану носиоци културних збивања у општини.

                10.)

                Подстицање наталитета и брига о породицама са више деце:

 • Помоћ породицама са више деце и самохраним породицама у оквиру посебне социјалне политике.
 • Свим породиљама за време порођајног одсуства обезбедити новчану надокнаду до 100% зараде, као када ради. Породиљама са села, које се баве пољопривредом, обезбедити примања у висини загарантоване минималне зараде.
 • Породиљама које нису запослене обезбедити једнократну помоћ од 50.000,00 динара.
 • Обезбеђење услова да сва деца по бенефицираним условима буду обухваћена предшколским образовањем.
 • Једнократна новчана помоћ сваком детету од првог до осмог разреда основне школе (по 6.000,00 динара).
 • Посебна брига за побољшање материјалних и друштвених услова за живот Рома и допунске стимулативне мере за децу Рома ради укључивања у процес образовања и васпитања.

               11.)

                Омладина и спорт :

 • Посебну пажњу посветити младима, од јаслица до факултета.
 • Да бисмо имали физичи и ментално здраву нацију неопходно је активно укључивање породице, васпитача, социјалних радника, психолога, педагога, здравствених радника, просветних и културних установа, спортских организација и клубова, до државе и државних институција уз све видове превентиве и едукације, максимално ангажујући сретства информисања ( електронске медије ) и све друге субјекте да би младе спасили последица наркоманије, алкохола, криминала и сличних негативних појава.
 • Још једном наглашавамо потребу обнове постојећих и изградњу нових спортских објеката.
 • Афирамција најуспешнијих спортских, културних, техничких, васпитних организација, колектива и појединаца, уз матерјалну помоћ и стимулативне награде.
 • Помоћ развоју спорта у сеоским срединама.

               12.)

               Заштита животне средине:

                Обезбеђивање услова за здравију и лепшу животну средину у граду и селима (уређење излетишта Борковац, иградња спортско рекреативног центра, изградња базена за купање, уређење плаже и околине језера у Руми и Павловцима; чишћење и заштита водотокова; заштита од аеро загађења уградњом филтера, заштита животиња…)

 • Заштита културних и историјских вредности; очување традиције и сећања на знамените личности Општине Рума из прошлости, историјске личности и изградња спомен обележја и сл.

       

 

         

 

          13.)

         Однос према избеглим, прогнаним и расељеним лицима:

                Изналажење услова и правног саветовалиштва за помоћ избеглим и прогнаним лицима преко Републичких институција за њихово укључивање у све токове друштвеног живота у граду и општини :

 • решавање имовинских питања у Републикама и Покрајни из којих су прогнани.
 • решавање радног стажа и пензија.
 • решавање здравствене и социјалне заштите.
 • материјална помоћ старим, изнемоглим лицима која су без било каквих новчаних примања и решавање њихових стамбених питања.
 • решавање запослења под једнаким условима за све грађане.
 • стимулисање избеглих и прогнаних лица за живот и рад у селима.

           14.)

           Јавност у раду:

 • потпуна слобода, независност и објективност у информисању медија, без утицаја партократије.
 • непосредни контакт функционера са грађанима кроз пријем странака.
 • општински функционери требало би да одржавају на свака три месеца јавне трибине о извршењу планова рада и о актуелним проблемима у граду и селима.
 • сарадња са информативним организацијама и медијима.

Ради безбедности грађана, личних слобода, заштите имовине, спречавања корупције, користољубља, криминала свих врста, злоупотребе од стране појединаца и организованих група успоставиће се непосредна сарадња републичких и покрајинских органа и организација са органима општине (МУП, Министарства, правосуђе и друго)

 

           15.)

           Сарадња са другим срединама:  

Кроз  асоцијацију градова и општина треба се заложити за потпуно поштовање устава и закона и за равномеран развој региона и општина уз неопходну аутономност општина. Такође треба развијати сарадњу са асоцијацијама  грађана из других општина у Републици Србији.

            16.)

            Задатак Скупштине општине:  

Скупштина Општине треба да обавеже своје  посланике у Народној скупштини Републике Србије да се покрене поступак за измене и допуне Закона, да се Руми врати Основини суд и статус града Руме.

                                                                                                             Стево Јурић       

Advertisements
 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s